ÁSZF

H-FUTURE Kft. Általános Szerződési Feltételei – távfelügyeleti szolgáltatáshoz


 


I. Általános tudnivalók

1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya.
Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a H-FUTURE Biztonsági Kft 8600 Siófok, Eötvös u. 30., mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), valamint a távfelügyeleti vagyonvédelmi szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban Előfizető) közötti szerződés általános feltételeit. Valamennyi, a Feleket megillető jog és kötelezettség az ÁSZF és a Szolgáltatási Szerződés együttes tartalma alapján értelmezendő. A felek a szolgáltatási szerződés aláírásával kijelentik, hogy magukra nézve kötelezőnek ismerik el az ÁSZF-ben foglaltakat is.

2. Fogalmak
Előfizető: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, szervezet, aki - amely a szerződés alapján a szolgáltatást igénybe veszi, és/vagy- annak díjának megfizetésére köteles.

Szolgáltató: H-Future Biztonsági Kft. 8600 Siófok, Eötvös u. 30. adószám: 14964145-2-14

Felek: Szolgáltató és Előfizető

Távfelügyeleti központ: Az az elektronikai központ, ahova beérkeznek az Előfizető elektronikus rendszere által küldött eseményjelek.

Riasztás jelzés: Az egyes érzékelők, kapcsolók által generált olyan jelzés, melyet az Előfizető által üzemeltetett elektronikus riasztóközpont továbbít a Szolgáltató távfelügyeleti központjába és a tartalma illetéktelen behatolásra, támadásra, fizikai erőszakra vagy vészhelyzetre, adott esetben az emberi élet védelmére (pl. pánikgomb) vonatkozik.

Tűzjelzés: Az egyes érzékelők, kapcsolók által generált olyan jelzés, melyet az Előfizető által üzemeltetett elektronikus tűzjelzőközpont vagy riasztóközpont továbbít a Szolgáltató távfelügyeleti központjába, és a tartalma tűz keletkezésére vonatkozik.

Téves riasztás: Minden olyan riasztás-, vagy tűzjelzés, ami mögött nem áll valós támadás (vagy kísérlete), fizikai erőszak (vagy kísérlete), életveszély, vészhelyzet, bűncselekmény (vagy kísérlete), illetve amely mögött nem áll tűz keletkezése.

Kivonuló szolgálat igénybevétele: A mindenkori, aktuális jogszabályokban meghatározott jogosultságokkal és engedéllyel rendelkező személy- és vagyonőr helyszínre küldése riasztás esetén, a személyi és vagyoni károk mérséklésének, illetve elhárításának céljából.

Hatóságok értesítése: A személy- és vagyonvédelmi, valamint kármegelőzési és kárenyhítési intézkedést igénylő riasztások ellenőrzésére az illetékes hatóságok (rendőrség, tűzoltóság, közművek, mentők) értesítése az Előfizető igényei szerint.

Kiegészítő szolgáltatások: a hatályos díjtáblázatban szereplő egyéb szolgáltatás.

Az előfizető a hatályos díjtáblázatból kiegészítő szolgáltatást választhat. A kiegészítő szolgáltatás önmagában nem rendelhető.


3. A szolgáltatás meghatározása

A vagyonvédelmi szolgáltatás magában foglalja az Előfizetőknél elhelyezett elektronikus riasztó- vagy tűzjelző berendezések által generált jelzések fogadását a távfelügyeleti központban, valamint a diszpécserek és a  választott díjcsomag alapján a kivonuló szolgálat által a jelzésekre történő megfelelő intézkedések végrehajtását.

A vagyonvédelmi szolgáltatás típusai:

·   kapcsolt vonalas szolgáltatás: vezetékes és/vagy GSM rendszeren  nyújtott szolgáltatás

·   GPRS hálózaton nyújtott szolgáltatás (továbbiakban GPRS  szolgáltatás),

·    rádiós átjelzés


II. A szolgáltatás ismertetése

1. A szolgáltatás igénybevételének feltételei és korlátai:

A távfelügyeleti szolgáltatás feltétele, hogy Előfizető rendelkezzen az objektumban szakszerűen felszerelt, a Szolgáltató távfelügyeleti központjával kommunikálni tudó elektronikus jelzőrendszerrel.

Kapcsolt vonalas szolgáltatás esetében az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy jelzőrendszerbe bekötött aktív telefonvonallal.

A GPRS szolgáltatások esetében szükséges egy jelzőrendszerhez kapcsolt GPRS kommunikátor eszköz és egy előfizetéssel ellátott SIM kártya.
(A GSM és GPRS szolgáltatás megfelelő térerő hiányában nem nyújtható.)

Rádiós átjelzés esetén az előfizető rendelkezzen a H-Future Kft-nek a Nemzeti és Média Hatóság által kiadott frekvenciára programozott rádiós átjelző berendezéssel.( Rádiós szolgáltatás megfelelő térerő hiányában nem nyújtható.)


2.A távfelügyeleti központ által fogadott jelzések

Betörésjelzés: a védendő ingatlanba való illetéktelen behatolásra utaló riasztás jelzése.
Támadásjelzés: a védendő ingatlanban történő támadásra, vészhelyzetre, fizikai erőszakra utaló riasztás jelzése.
Tűzjelzés: a hatóságilag engedélyeztetett tűzjelző rendszer által generált, tűz keletkezésére utaló tűzjelzés.
 
A hatóságilag nem minősített elektronikai rendszerről beérkező tűzjelzésnél az alkalmazandó intézkedési rend eltér az engedélyez- tetett rendszerekétől!

·   Nyitás-zárás jelentés: a helyi rendszer be- és kikapcsolásának jelzései, melyek általában a kezelői kódok azonosítójához rendelve érkeznek a távfelügyeleti központba. (ez nem minden rendszernél kerül felprogramozásra)

·   Kényszerített belépés, Kényszerített kilépés jelzés: a nyitás-zárás jelentés olyan speciális formája, amelyből a diszpécser látja, hogy a behatolás és támadásjelző rendszer (riasztó) ki- vagy bekapcsolása kényszerítés hatására történt.

·   Szabotázsjelzés: jelzi a helyi elektronikus központ, illetve a hozzá kapcsolódó eszközök szándékos, vagy véletlenszerű rongálását , műszaki hibáját.

·   Hibajelzés: segítségével az ügyelet tudomást szerez az esetleges műszaki problémákról (hálózati feszültség hiányáról, érzékelő elem merüléséről, akkumulátor feszültségszintjének alacsony értékéről, stb…..).

·   Tesztjelzés: a helyi riasztó központi egységéről vagy annak kiegészítő berendezésétől rendszeresen küldhető jelzés, amely az átjelző-rendszer működését ellenőrzi. Ezek a beállítások a rendszer telepítője által kerülnek programozásra.

·   Eseménylista: az Előfizető rendszeréről beérkező összes jelzést a Szolgáltató Távfelügyeleti Központja eltárolja. A Szolgáltató lehetőséget nyújt az Előfizető saját jelzéseinek az általa kívánt szempontok szerinti összeállítására és számára elektronikus                        módon továbbításra ,rendszeres időszakonként , vagy alkalomszerűen , külön térítési díj ellenében.


III. A kivonulásos szolgáltatás működése:


1.Betörésjelzés beérkezése esetén a diszpécser a leírtak szerint intézkedik. A riasztórendszerről érkező jelzés esetében kivonuló szolgálat a helyszínre érkezést követően - lehetőségéhez mérten - megállapítja a riasztást kiváltó okot, ellenőrzi az objektumot és környezetét, meggyőződik a jelzés valódiságáról. Az objektumban tartózkodók esetében a kivonuló járőr ellenőrizheti a jogosultságot (személyazonosság megállapítása céljából azonosító okmányt kérhet). Az objektumba csak a megbízóval, vagy a megbízó által kinevezett személlyel mehet be. Amennyiben a helyzet indokolja, vagy az Előfizető kéri (illetve rendkívüli eseménykor) a járőr a diszpécser utasítására a helyszínen marad és biztosítási feladatot lát el az Előfizető, vagy megbízottja (ill. a hatóság) helyszínre érkezéséig.

A diszpécserszolgálat a védett objektumból érkező, és a távfelügyeleti központ által regisztrált kezelői hiba miatti riasztások: esetén a naponta 06-18 óra közötti intervallumon belül érkező riasztásokat , amelyek esetében a riasztást követő 2 percen belül hatástalanítják és a távfelügyeleti központba beérkezik nyitásjelzés , a diszpécser automatikusan kezelői hibának minősíti, ezen jelzésekre intézkedés semmilyen formában nem történik. Fenti időszakon kívül az Előfizető kötelezettsége a riasztás azonnali lemondása. A riasztási lemondó jelszó bemondásával kell igazolni az illetékességet . Amennyiben a jelszó nem hangzik el vagy nem értesítik a diszpécser központot úgy a szolgálatos diszpécser helyszínre küldi a járőrt, amely kivonulás minden alkalommal , a választott díjcsomag módozatától függetlenül térítendő.

2.Áramhiány jelzése: A riasztóközpont 230V-os tápellátási hálózat kimaradásáról az értesítést a diszpécser 08-20 -ig telefonvonalon keresztül végzi este 20 órától reggel 8 óráig az értesítést felfüggeszti, amennyiben az Előfizető másképp nem rendelkezik ( hívás , illetve sms küldése kérhető) .

3.Riasztás beérkezése esetén amennyiben ezt a szolgáltatást a szerződés tartalmazza, a járőrt azonnal a helyszínre küldi. Amennyiben tényleges károkozás, behatolás történt értesíti az előfizető által megadott személyt, személyeket. Téves riasztás esetén amely esetben nem történt behatolás, rongálás csak külön szerződésben rögzített kérésre történik értesítés.
Hatósági engedélyeztetéssel nem rendelkező központról érkező tűzjelzés, vagy orvos hívás jelzés beérkezése esetén a diszpécser elindítja a járőrt , majd a helyszíni ellenőrzést követően , amennyiben azt kérte az Előfizető  felhívja az értesítendő személyeket és tájékoztatja a jelzésekről. Amennyiben valós esemény történt , a diszpécser késedelem nélkül hívja a központi segélyhívó számot, vagy a mentőket, tűzoltókat. További sikertelenség esetén a hívásokat nem ismétli meg. Téves tűzriasztás esetén amennyiben kérésre a hatóság is értesítésre kerül , az előfizető kötelessége a tűzoltóság vonulási költségeit téríteni. A téves tűzjelzés 2 percen belül mondható le vonulási költség megtérítése nélkül.


4.Hatósági engedélyeztetéssel rendelkező tűzjelző központról érkező tűzjelzés beérkezése esetén  a távfelügyelet köteles a tűz átjelzést az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott, a katasztrófavédelmi szerv által felügyelt helyre (TFK / PAJZS rendszer) elektronikus úton továbbítani, mely költsége az ügyfelet terheli.

Ezzel egy időben a diszpécser hívja az értesítendőket a megadott sorrendben. Sikertelenség esetén a hívásokat nem ismétli meg. Az első elérhető értesítendőnek részletes tájékoztatást ad a beérkezett jelzések alapján. Ezután a diszpécser az intézkedést további jelzések érkezéséig befejezettnek tekinti. Amennyiben az ügyfél a lemondó kóddal lemondja a tűzjelzést, akkor a diszpécser haladéktalanul intézkedik a katasztrófavédelem felé a katasztrófavédelem által megadott telefonszámon a tűzjelzés lemondásáról. A jelzés TFK központba történő beérkezését követő 2 percen belül mondható le vonulási költség megtérítése nélkül. Figyelem! A „lemondó kód” hiányában az automatikus tűzjelzés lemondását a diszpécserszolgálat, illetve a katasztrófavédelem műveletirányítási ügyelete nem fogadhatja el, a tűzoltó egységek a vonulást haladéktalanul megkezdik.

Hatósági engedélyeztetéssel rendelkező tűzjelző központról érkező hibajelzés beérkezése esetében a diszpécser értesíti az üzemeltető kapcsolattartóját a hibajelzésről. (A hibajelzés típusa lehet összetett hibajelzés vagy szelektív hibajelzés.) Az üzemeltető intézkedik a hiba gyors elhárításáról. Amennyiben szükséges felveszi a kapcsolatot a rendszer karbantartójával.

Ha a hiba olyan mértékű, hogy részleges, vagy teljes üzemkiesést eredményez, az ügyfélnek tájékoztatnia kell az illetékes tűzvédelmi hatóságot (Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség) a hiba kiterjedéséről, várható üzemszünet idejéről, valamint a megtett intézkedésekről. A tűzjelző rendszer helyreállásának tényét szintén jelenteni kell az illetékes tűzvédelmi hatóságnak.
Téves jelzések esetén a fentiek alapján megtett intézkedések során értesített hatóságoknál felmerülő esetleges kivonulási költségeket az  Előfizető vállalja.


5.Zárás elmaradt, vagy Nyitás elmaradt jelzés beérkezése esetén az  értesítendőknek tájékoztatást nyújt a beérkezett jelzések alapján.
A diszpécser az Előfizető külön kérésére értesít más személyt, vagy az illetékes hatóságot, amennyiben az Előfizetőnek nincs rá lehetősége.


6.  Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató csak a védett objektum riasztórendszerről beérkezett jelzésekre tud intézkedni.
A jelzőberendezések programozása nem a Szolgáltató kompetenciája , a beérkező jelzések programozástól és riasztóközpontonként eltérők lehetnek. A rendszer kültéri illetve beltéri szirénájának akkumulátor problémáját a távfelügyelet nem érzékeli, arról nem érkezik irányában jelzés, ezt az előfizető tudomásul veszi és elfogadja . 


IV. A kivonuló szolgálat igénybevételének feltételei

Riasztás jelzés beérkezése esetén a kivonuló szolgálat a jelzésnek a távfelügyeleti központba történő beérkezésétől az objektumhoz a szerződésben vállalt kivonulási időn belül kiérkezik . A kivonuló szolgálat az objektumhoz való kiérkezésének és távozásának tényét, pontos időpontját, valamint a helyszínen tapasztaltakat elektronikusan dokumentálja.

Kültéri érzékelőkkel felszerelt rendszerek esetében kivonulás kizárólag egy érzékelő rövid időn belüli – 1-2 perc – többszöri vagy legalább kettő különböző érzékelő egy időben történő jelzése esetében történik . Egy kültéri érzékelő riasztása esetében a szolgáltató nem foganatosít kivonulást , ezt az Előfizető a szerződés aláírásával elfogadja .

Betörés jelzés után közvetlenül - 2 percen belül – a távfelügyeleti központba beérkező nyitás , riasztás törlése esetén , vagy a riasztást 1 percen belül megelőző zárás alkalmával  a diszpécser naponta 06.00-18.00 óra között kezelői hibára veszi a jelzést, intézkedést nem foganatosít, arra csak külön írásbeli kérés esetén telefonál és küldi helyszínre a járőrt, amely külön térítendő szolgáltatás. 

Tűzjelzés beérkezése esetén a diszpécser a  leírtak szerint intézkedik.

A riasztórendszerről érkező tűzjelzés esetében kivonuló szolgálat a helyszínre érkezést követően - lehetőségéhez mérten - megállapítja a riasztást kiváltó okot, ellenőrzi az objektumot és környezetét, meggyőződik a tűzjelzés valóságáról. Az objektumban tartózkodók esetében a kivonuló járőr ellenőrizheti a jogosultságot (személyazonosság megállapítása céljából azonosító okmányt kérhet). Valós tűzjelzés esetében értesíti a megbízót valamint az illetékes hatóságot , illetve lehetőség szerint megkezdi a vagyonmegóvást.

A riasztás lemondására az objektumnál használatos lemondó jelszó szolgál, melyet a diszpécser központnak kell telefonon bemondani a +36 30 969 3436 + 36 30 491 5763 vagy a +36 84 318 458; +36 84 506-701 telefonszámon. A diszpécser központ ennek megfelelően ad utasítást a kivonuló szolgálat kivonulásának megszakítására.


3. Amennyiben a kivonuló szolgálat a helyszínen rendkívüli eseményt tapasztal (pl. bűncselekmény, tűz, stb.) a jogszabályok alapján minden elvárható lépést meg kell tennie a károk csökkentése érdekében. A diszpécsert tájékoztatnia kell az eseményekről, szükség esetén erősítést is kérhet. Amennyiben az elkövetőt tetten éri, megkísérli a helyszínen tartani a rendőrhatóság kiérkezéséig.


4. A járőr a helyszíni ellenőrzés eredményét betörés esetén jelentésbe foglalja, amelyet a szolgáltató az elektronikus jegyzőkönyvvel együtt a megbízónak átad .


5. Indokolatlan riasztás esetén, -kivéve, ha azt az Előfizető a Szolgáltató felé előre bejelenti és a kivonulást nem igényli - a beérkezett jelzést követően 3 perc áll rendelkezésre a jelszóval lemondani a riasztást a +36 30 969 3436 vagy a +36 84 506 701; +36 84 318 458 telefonszámon. Ebben az esetben a Szolgáltató a kivonuló egységet visszafordítja, az intézkedést befejezettnek tekinti, és nem számítja fel az indokolatlan kivonulás esetleges díját.


6.Amennyiben az Előfizető a kerítésen belülről szeretné ellenőriztetni az objektum területét úgy magára nézve kötelező érvényűnek tartja, hogy kivonuló szolgálat kezelésébe átadja a külső kapujának kulcsát, vagy elektronikus beléptetőjének kezeléséhez szükséges eszközét. A kulcsot a Szolgáltató kizárólag intézkedéskor használhatja fel, egyébként gondoskodik annak biztonságos tárolásáról. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a zárcserékből, illetve az elektronikus eszközök letiltásából, vagy működésképtelenségéből eredő károkért.


7. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Megbízó kikerülhetetlen közúti, vagy elháríthatatlan külső akadályok esetén -baleset , forgalmi akadályok,  természeti katasztrófa, /polgár/ háború, terrortámadás, szélsőséges időjárás, (vis maior) stb. - az akadályoztatás idejével  jogosult a kivonulási időt meghosszabbítani.


8. Hibajelzés beérkezése esetén a diszpécser 08-20 óra közötti intervallumon belül telefonhívással intézkedik, azt követő időpontban amennyiben arra külön kérés nem érkezik a hívást elhalasztja reggel 08.00 órára, szolgálatváltást követően.


9. Orvoshívás jelzés esetén a diszpécser mindig az értesítéses szolgáltatásnál leírtak szerint intézkedik, csak az ügyfél konkrét kérésére küldi ki a kivonulókat.


10. Zárás elmaradt, vagy Nyitás elmaradt jelzés esetén a szerződésben  szereplő értesítendőnek részletes tájékoztatást nyújt a beérkezett jelzések alapján. Amennyiben a megadott telefonszámok egyike sem érhető el, úgy sms üzenetet küld, amelynek kézbesítéséért nem vállal felelősséget.


11. A diszpécser az Előfizető külön kérésére értesít más személyt, vagy az illetékes hatóságot, amennyiben az Előfizetőnek nincs rá lehetősége.


12. Téves jelzések esetén a fentiek alapján megtett intézkedések során értesített hatóságoknál felmerülő esetleges kivonulási költségeket az Előfizető vállalja.


Intézkedések technikai jelzésekre :


áramhiány jelzése: A riasztóközpont 230V-os tápellátási hálózat kimaradásáról az értesítés napközben telefonhívással történik, elérhetetlenség esetén sms üzenetben, ( szolgáltatói üzemzavar , ütemezett karbantartás , vihar esetében , amikor tömeges hibajelzés érkezik , abban az esetben csak a helyreállási probléma esetén történik értesítés ) este 20 órától reggel 8 óráig a diszpécser az értesítést felfüggeszti, amennyiben az Előfizető arról írásban  másképpen  nem rendelkezik.
érzékelő hiba: a jelzés beérkezését követően a diszpécser értesítést küld, az Ügyfél vagy megbízottjának kötelezettsége további intézkedés , aki gondoskodik az érzékelő működőképességéről, javításáról , elem cseréről.
akkumulátor töltöttségi probléma: amennyiben a távfelügyeletre hibajelzés érkezik, úgy a diszpécser értesíti a megadott személyek közül az első elérhetőt, aki intézkedik az akkumulátor cseréről. Az akkumulátor merülésének következtében a rendszer bizonytalan működése következtében kiszámíthatatlan jelzéseket küldhet, ezért huzamosabb – 12 órát meghaladó - akkumerülést követően, amennyiben a hibajelzések folyamatosan érkeznek , úgy  a Távfelügyelet szünetelteti a szolgáltatást . Az akkumulátor cseréjéről és megfelelő állapotáról az Ügyfélnek kötelessége gondoskodni.
ellenőrző – teszt – jelentés kimaradása: a távfelügyelet a rendszeres jelzéseket figyelemmel kíséri, a jelzés elmaradásáról az aktuális időpontot követő 24 órán belül értesíti a megadott személy/t/eket. A rendszer működőképességének ellenőrzése céljából próbariasztást  kérhet. Ezt követően valós probléma esetén a műszaki probléma elhárításáig a tesztfigyelést Szolgáltató jogszerűen kikapcsolhatja.
GSM átjelző kapcsolat elmaradása: a megadott személy értesítése történik
rendszer hiba, valótlan szabotázs jelzés: a hibajelzések , riasztások beérkezését követően az Előfizető illetve kérése szerint megbízottja kerül értesítésre, azt követően az ő feladata a hibaelhárítás megoldása , annak elmaradása esetén káresemény bekövetkezésekor a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

Műszaki problémáról történő értesítést követően , a meghibásodott érzékelő jelzésére a hiba elhárításáig nem történik további intézkedés . Az Előfizető feladata a hiba elhárítása , majd a távfelügyelet értesítése a szerelés tényének megtörténtéről , az érzékelő figyelés aktiválásának kérésével egyidejűleg. 


V. Díjak

Az Előfizető a Szolgáltatási Szerződésben az általa igényelt szolgáltatások- ért a hatályos díjtáblázatban, vagy egyedi megállapodásban meghatározott díjakat fizeti.

A díjtáblázatban szereplő egyszeri díj , a  rádiós átjelzés esetén a használati és felszerelési díját, tehát nem az eszköz anyagárát jelenti.

Az eszköz a szolgáltatás megszűnése után is a Szolgáltató tulajdonában marad, azt átruházni nem lehet. Az eszközt a szolgáltatás megszűnésével egyidejűleg az Előfizető köteles a Szolgáltatónak visszaadni, illetve lehetőséget nyújtani annak leszerelésére. A rádiós átjelző  eszköz rendeltetésszerű használata során felmerülő műszaki költségek a Szolgáltatót terhelik. Előfizető teljes felelősséggel tartozik a készülék rendeltetésszerű üzemeltetéséért. Amennyiben az eszköz a nem rendeltetésszerű használat miatt sérül, vagy elemi kár miatt használhatatlanná válik ,  az Előfizető ( illetve a szerződött biztosító társaság)  köteles megtéríteni az abban keletkezett kárt, és amennyiben nem javítható, annak teljes értékét köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.


Térítésköteles intézkedések:

a.)   az évi 4 díjmentes , téves jelzésre történő kivonulást meghaladó, indokolatlan kivonulások díja; ( évi 4 díjmentes kivonulás közé nem tartozik a kezelői hibából adódó , le nem mondott riasztásra történő kivonulás)
b.) az ügyfél – megbízó külön kérésére történő kivonulás (pl. : biztosíték    visszakapcsolása, terület ellenőrzése , egyéb szolgáltató beengedése a területre)
c.) le nem mondott kezelői hiba miatti kivonulás minden kivonulást igénylő megbízás esetében


VI. Fizetési feltételek


Fizetési mód:

Az Előfizető vállalja, hogy a szolgáltatás díját , az igényelt szolgáltatás, illetve a választott fizetési mód és gyakoriság szerint a Szolgáltató által tárgyhó, illetve tárgy negyedév, tárgy év első hetében kiállított aktuális számla alapján, az időszak első hónapjának utolsó napjáig megfizeti a számlán feltüntetett bankszámlára átutalással, személyesen vagy postai csekken.

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszerese kerül felszámításra és számlázásra késedelmi kamatként.


Díjmódosítás:

A szolgáltatásainkra vonatkozó ÁFA mértékének változása módosítja a fizetendő díjakat , továbbá az éves infláció alakulása , valamint rendkívüli gazdasági események , amely hatással vannak a szolgáltatás biztosítására évközi díjkorrekcióra adhatnak okot , amelyet a felek kölcsönösen elfogadnak.


VII. A szolgáltatási szerződés megkötése

A szolgáltatási szerződés 2 példányban kerül kitöltésre , az történhet személyesen , postai úton vagy elektronikus formában . A szolgáltatási szerződés részét képezik az alábbi mellékletek:


·     Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF)


·     Hozzájáruló adatvédelmi nyilatkozat


·     Adatlap tűzjelzést adó létesítményről (Csak a tűzvédelmi hatóság
         által engedélyezett beépített tűzjelző berendezés esetében)


VIII. A szolgáltatási szerződés módosítása


A szerződés módosítása csak a felek közös megegyezésével jön létre.

1. A Szolgáltatási Szerződés és mellékleteinek módosítása:

Előfizető által: Egyedi szerződésmódosításra lehetőség van az Előfizető javaslatára, egyedi feltételekkel és hatálybalépési időponttal abban az esetben, ha ezt írásban közli a szolgáltatóval.

Szolgáltató által: A módosítás előtt legalább 8 munkanappal az Előfizetőt a Szolgáltató köteles tájékoztatni. Amennyiben Előfizető az értesítésre a Szolgáltatási Szerződés, (vagy mellékleteinek) módosításának tervezett időpontjáig írásban nem nyilatkozik, a kiküldött számlát elfogadja , annak ellenértékét átutalja , befizeti úgy Szolgáltató azt elfogadottnak tekinti.

A szolgáltatás szüneteltetése :
A szolgáltatás naptári évente legfeljebb 3 (három ) hónap időtartamra vonatkozóan szüneteltethető díjmentesen, azt követően a szolgáltatás rendelkezésre állási díja az aktuális díjszabás alapján térítendő .
A távfelügyelet szünetel :
a.) az Ügyfél írásbeli kérésére
b.) az Ügyfél díjtartozása esetén

A szüneteltetés ideje alatt a szolgáltatás nem szűnik meg, de a Távfelügyelet intézkedéseket nem tesz, az időközben bekövetkező károkért szolgáltató  felelősséget nem vállal, szolgáltatási kötelezettségek ezen időszak alatt nem terhelik.
d.) amennyiben a helyi riasztórendszer hibája, vagy egyéb meg nem állapítható ok miatt a Szolgáltató indokolatlan kivonulása eléri a havi 4 (négy) alkalmat – a szolgáltató többi ügyfele érdekében – úgy dönthet, hogy a hiba kijavításáig a szolgáltatást a hibás érzékelőre, vagy teljes rendszerre vonatkozóan szünetelteti . A szüneteltetés tényéről az Ügyfelet köteles tájékoztatni a szüneteltetés megkezdése előtt.
Előfizető részéről :Előfizető a szolgáltatási szerződést bármikor 30 napos határidővel írásban felmondhatja. A szerződés a felmondó levél Szolgáltatóhoz való beérkezéstől számított 30 napos felmondási idő elteltével szűnik meg, amelynek feltétele a rendszer átjelzésének megszüntetése . A felmondást postai úton, ( 8600 Siófok , Eötvös u. 30.) ajánlott küldeményként vagy elektronikus üzenetben (h-future@fibermail.hu) kell eljuttatni a Szolgáltatónak.

Szolgáltató részéről: Szolgáltató azonnali hatályú felmondással, felmondási határidő megadása nélkül jogosult a szerződést felmondani a következő esetekben:

a./3 hónapot meghaladó díjtartozás, miután az Előfizetőt a Szolgáltató a tartozásról tájékoztatja. A fizetési felszólítást postai úton, e-mail üzenetben vagy sms üzenetben kell eljuttatni az Előfizető által megadott elérhetőségekre,
b./szolgáltatás nem rendeltetésszerű igénybevétele;
c./ ingatlan tekintetében felmerülő tulajdonosi  , egyéb jogvita esetében
Egyéb esetben a felmondási idő 30 naptári nap.


IX. A szerződő felek jogai, kötelezettségei

1. A szolgáltatásért való felelősség:

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a távfelügyelet által nem fogadott, elmaradt, vagy hibás jelzésekért, függetlenül attól, hogy a jelzés elmaradása a riasztó központ vagy a kommunikációs csatorna (más közbenső szolgáltatók) hibás működéséből adódott.

a) A tesztjel elmaradás nem minősül riasztásnak, ezért Szolgáltató kivonulásos szolgáltatás esetében sem indítja a helyszínre a járőr szolgálatot. Nem tartozik felelősséggel a Szolgáltató az értesítés elmulasztásáért abban az esetben, ha Előfizető helyi riasztó rendszere egyáltalán nem, illetve rendszertelenül kommunikálta a tesztjelzéseket, Szolgáltató ebben az esetben jogosult a tesztjelek figyelésének felfüggesztésére is.

b) Előfizető felelőssége a Szolgáltatási Szerződés írásban történő felmondása. A felmondás lehetséges megoldása írásos formában, a szolgáltató levelezési vagy e-mail címére elküldött felmondás, és annak visszaigazolása.
c) Szolgáltató felelőssége a szerződés megszűnéséig a szolgáltatás igénybevételének biztosítása.

d) Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés írásos felmondásának határnapjáig biztosítja a műszaki és emberi kapacitásokat az Előfizető részére függetlenül attól, hogy az Előfizető helyi rendszeréből egyáltalán nem, vagy csak rendszertelenül érkeznek be jelzések, így a szolgáltatási díjra a teljes felmondási időre, vagy a riasztórendszer leprogramozásának időpontjáig jogosult amennyiben az a felmondási időn túl történik a szolgáltató hibáján kívül.

e) A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás teljesítését megakadályozó, tipikusan vis maior helyzetben keletkezett károkért.

f) A Szolgáltató nem vállal felelősséget készpénz, valuta, hitelkártya, takarékbetétkönyv, takaréklevél, értékpapír, pénzhelyettesítő eszköz, értékcikk, nemesfém, ékszer, drága- és féldrágakő, képzőművészeti alkotás, antik tárgy, és idegen tulajdonú vagyontárgy esetében.

g) A Szolgáltató nem vállal felelősséget az eltulajdonított tárgyak eszmei értékéért.

h) A Szolgáltató nem vállal felelősséget az elmaradt haszon és az egyéb üzleti károk (termelés/szolgáltatás kieséséből származó gazdasági hátrányokért pl.: kötbér, bírság és egyéb büntetés, jutalom, túlóra, sürgősségi felár, állásidőre kifizetett bér, vagy egyéb veszteség).


2.Az Ügyfél felelősségvállalása , valamint a helyi rendszerrel kapcsolatos rendelkezések:

a.)Az Ügyfél vállalja, hogy a Távfelügyeleti Szerződést felelősen tölti ki, az általa megadott személyeket és jogosultakat megfelelően tájékoztatja a szolgáltatással és annak használatával kapcsolatosan.

Vállalja, hogy az időközben bekövetkező adatváltozásokat, elérhetőségeket haladéktalanul közli Szolgáltatóval, egyben tudomásul veszi, hogy az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő károk, költségek vonatkozásában nem a Szolgáltató felel.

b.) A szolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatban az Ügyfél kijelenti, hogy az értesítendők hozzájárultak az adataik megadásához és szolgáltató által történő kezeléséhez.

c.) A kivonulószolgálat igénybevétele esetén az Ügyfél vállalja, hogy az ingatlan külső átvizsgálásához szükséges kapukulcsot, kódot, proxy kártyát, stb.. a Szolgáltató részére biztosítja, annak hiányában a Szolgáltató nem vállal anyagi felelősséget, a megfelelő átvizsgálás elmaradásának hiánya miatti károkért. Az időközben cserélt zárak, lakatok egyéb hozzáférési változások bejelentésének, cseréjének elmaradásából adódó károkért Szolgáltató szintén nem vállal felelősséget.
d.) Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a járőr kizárólag kívülről ellenőrzi a védett ingatlant, amennyiben a bejutás biztosított és életét, testi épségét nem veszélyezteti. Ügyfél köteles tájékoztatni a Szolgáltatót eb tartásáról, mert abban az esetben a járőr kívülről , vagy a tulajdonossal együtt lép be a területre.

e.) Az Ügyfél köteles a rendszert érintő módosításokat (rendszer bővítés, átépítés, csere, zónák módosítása, partíciók változása) a Szolgáltató részére írásban bejelenteni. Ennek elmaradásából eredő károkért a Szolgáltató nem vállal_felelősséget.
f.) A szolgáltatási szerződés megkötésével a rendszerről érkező jelzések fogadásával a Szolgáltató a rendszert nem minősíti megfelelőnek.
A rendszer időszakos ellenőrzése, működőképességének felmérése félévenként javasolt. A rendszer karbantartása , szervízelése , javítása az Előfizető feladata és költsége . A távfelügyelet nem vesz részt a műszaki , technika problémák , feladatok megoldásában , elhárításában ( csak értesít , tájékoztat a problémáról ) , arra a megfelelő szakembert Előfizetőnek szükséges biztosítania és adott esetben a költségeket térítenie .   
g.) Szolgáltató a beérkező jelzést tévesnek minősíti amennyiben a jelzés oka nem valós esemény vagy annak megkezdése, vagy a rendszer hibás kezelése okozza.

h.) A távfelügyelettel kizárólag kapcsolt vonalon keresztül kommunikáló rendszer esetében a telefonvonal elvágásáról a napi tesztkód elmaradásából értesül, mivel nincsen folyamatos kapcsolatellenőrzés a rendszer és a távfelügyelet között. Az időközben történt – telefonvonal hiba miatti – elmaradt jelzés okán a káresemény miatt Szolgáltató felelőséget nem vállal.
Azon riasztórendszerek esetében , amelyek legalább napi egy jelzést sem küldenek a távfelügyeletre a megbízott semminemű felelőséggel nem tartozik. Szolgáltató a beérkezett jelzésekre történő intézkedések tekintetében felelős a z elvégzett tájékoztatás , intézkedés vonatkozásában.

3. A szolgáltatásért való kártérítési felelősség

A Szolgáltató csak – a bizonyíthatóan a szolgáltatásával összefüggő, neki felróható - az Előfizetőt ért dologi, személyi (testi) sérüléses és haláleseti károkért tartozik felelősséggel és kártérítéssel, amennyiben az Előfizető baleset, lakás, vagy vagyonbiztosítással rendelkezik és az objektum védelme megfelel a MABISZ vonatkozó ajánlásainak. A biztosító által igazoltan meg nem térített károkat a Szolgáltató 1.000.000,-Ft értékhatárig téríti meg. A Szolgáltató kártérítés szempontjából csak a 30 napon belül bejelentett eseményeket tudja figyelembe venni. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az intézkedés elmulasztásáért abban az esetben, ha a jelzés a helyi riasztórendszertől egyáltalán nem, vagy értelmezhetetlenül érkezik be a fogadóközpontba. A jelzések távfelügyeleti központba érkezésének alapfeltétele a jelátviteli eszközök működőképessége, ezt több csatornás átjelzéssel megerősíthető. A szolgáltatás nem helyettesíti az ingatlan vonatkozásában meglévő vagy kötendő vagyonbiztosítást.


4. Adatvédelem

1.)A Szolgáltató az Előfizetők személyes adatait az EU 2016/679 rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
2.)Az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyilvántartott dokumentumokba az illetékes hatóságok, hivatalos ellenőrzés folyamán betekinthessenek.
3.) A Szolgáltatóval folytatott telefonbeszélgetéseket a Szolgáltató rögzítse és tárolja
4.) Az Előfizető által megadott valamennyi elérhetőségeken keresztül kapcsolatot tartson.


5. Betekintési jog

Előfizetői reklamáció esetén a Szolgáltató a bizonyítékokba, vizsgálati eredményekbe való betekintés lehetőségét kizárólag a saját személyes adatok vonatkozásában, az Előfizető vagy írásban meghatalmazott képviselője számára biztosítja.


6. Használat átengedése

Amennyiben az Előfizető bármilyen módon átengedi a személy és vagyonvédelmi rendszer használatát, a szerződésben foglaltak megtartásáért az Előfizető tartozik felelősséggel.

7. Adatváltozás bejelentési kötelezettség

A Szolgáltatási Szerződés Előfizetői adataiban történt, hozzá írásban benyújtott változások regisztrálásához a Szolgáltatónak 5 munkanap áll rendelkezésére. Az Előfizető vállalja, hogy haladéktalanul bejelenti, ha az adott objektumon olyan építészeti, berendezési, telekommunikációs változásokat (például kapcsolási szám csere, vagy vonalminőség váltás) kívánnak alkalmazni, amely befolyásolhatja a vagyonvédelmi rendszer működését. A Szolgáltató csak írásban benyújtott változtatásokat regisztrál nyilvántartásában. A bejelentés elmaradásából bekövetkező bárminemű eseménnyel kapcsolatban a Szolgáltató minden felelősséget kizár, illetve indokolt esetben kártérítési igénnyel (pl. késedelmi kamat) lép fel.


8. Alvállalkozók

A Szolgáltató jogosult bármely szerződési kötelezettsége teljesítéséhez jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő alvállalkozót igénybe venni, ezáltal közvetített szolgáltatást nyújtani. Szolgáltató az általa igénybe vett alvállalkozótól beszerzi a tudomásukra jutott adatokra vonatkozó titoktartási nyilatkozatot.

9. Eltérés az Általános Szerződési Feltételektől
A Szolgáltató az Előfizetővel az ÁSZF-től eltérő feltételekben is megállapodhat az Előfizetői szolgáltatási szerződésben.


10. Üzemszünet

Az üzemszünet idejére a szolgáltatás szünetel, erre az időre a Szolgáltatónak semmilyen kötelezettsége nem áll fenn.Az üzemszünet ideje alatt bekövetkezett káreseményekre a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az Előfizetőt előzetesen értesítette. Amennyiben az üzemszünet időtartama meghaladja a 2 napot, a Szolgáltató a szolgáltatás következő havi díját időarányosan csökkenti a kiesett napok alapul vételével.


11. Előfizetői kapcsolat, tájékoztatás

A Szolgáltató megfelelően tájékoztatja az Előfizetőt a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi lényeges kérdésről, így az igénybe vehető szolgáltatásokról, a szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakról, a szolgáltatás műszaki színvonalával és feltételeivel kapcsolatos változásokról.
A szolgáltatással kapcsolatos Előfizetői igények kielégítése, illetve az Előfizetők megfelelő tájékoztatása érdekében a Szolgáltató elérhetőségei:

email : hfuture@hfuture.hu , info@hfuture.hu , h-future@fibermail.hu
 

12. Egyéb rendelkezések

Felek a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esetek, előre nem látható események, körülmények (vis major) tekintetében rögzítik, hogy amennyiben a Szolgáltató távfelügyeleti központjába a jelzések olyan nagy számban érkeznek, amelyet a szerződésben rögzítetteknek megfelelően a rendelkezésre álló tárgyi– és személyi feltételek mellett nem tud feldolgozni, ellátni, és ebből kifolyólag az intézkedések egy részét vagy egészét nem tudja ellátni. Ilyen esetben a Szolgáltató a szerződésszegéssel okozott károkért nem vonható felelősségre, a károkért nem felel. 
Téves riasztás lemondása: +36 30 969 3436; +36 84 318 458;


+ 36 84 311 861 , +36 84 506 701

Ugrás az oldal tetejére
Ugrás az oldal tetejére